ON-LINE КАТЕДРА

сектори :

 
књиге:
 

У ФОКУСУ

НА - internet.org.rs

НА - internet.co.rs 

Велики потенцијал дигиталне имовине

Е ТЕАТАР

Интернет пријатељи

 

EDU блог

Пратите нас


get('twitter')) == 1) { ?>

Прилог предлогу Закона о информационој безбедности

Интернет Клуб је асоцијација Интернет стваралаца оснивана да повезује креативне и пословне интересе везане за заједнички и успешнији наступ на глобалној мрежи. Двадесет и четири године наше удружење повезије и обједињује интернет ауторе и равноправно учествује у професионалним активностима у окружењу, делује као форум за слободну размену искустава и креативних идеја, подстиче, едукује и пружа саветодавне услуге. примени интернет технологија у нашој земљи оснаживањем организација у привреди, буџетском сектору као и свих појединаца Пропагирамо сарадњу, међусобно уважавање и партнерске односе са окружењем, Ингтернет клуб те вредности шири и на интернету. Посвећени реализацији наше визије: - Примена нajвиших познатих стaндaрдa наступа на Интернету. - Имплементација нових интернет технологија у живот свог окружења али тако да oбeзбeђуje oдрживи рaзвoj, трajнoст, сигурнoст, eкoнoмичнoст и eфикaснoст рeсурсa Изузетно смо захвални што је Министарство информисања и телекомуникација одлучило да за измене у Закону о информационој безбедности консултује најширу јавност. Подржавамо све кључне одредбе предлога измена Закона о информационој безбедности. На основу дугогодишњег искуства у примени интернет технологија, посебно у разним видовима информатичке обуке, сматрамо да би било корисно да се у Члану 7 дода став којим би се увела обавеза одржавања основне информатичке обуке за све запослене који имају приступ ИКТ систему. Ако сматрате да је оваква допуна сврсисходна, предлажемо да се појави као ставка 10) у Члан у7: Члан 7 10) „обезбеди основни ниво обуке из области безбедности информационих система за све запослене који имају приступ ИКТ систему“. 

Образложење допуне: Ову допуну предлажемо зато што се значајан број сигурносних продора у заштићене ИКТ системе догодио због неодговарајућих потеза запослених који нису имали ни основна знања из области безбедности информационих система. Предложена допуна није у супротности са НИС 2 регулативом, у којој се у Члану 21 став 2г) од оператора тражи да предузме одређене активности и који у оригиналу гласи: „basic cyber hygiene practices and cybersecurity training“ Предлажемо да се у Члану 7 дода и ставка 11), која би од оператора тражила да преиспита своје кључне добављача у контексту квалификоване оспособљености за безбедно управљање информационим системом. Ако сматрате да је оваква допуна сврсисходна, предлажемо да се појави као ставка 11) у Члан у7: Члан 7 11) „идентификује своје кључне добављаче и од њих захтева одређени ниво сертификације“. Образложење допуне: Ову допуну предлажемо зато што је у области информационе сигурности веома важан интегритет комплетног ланца повезаних оператора и њихових добављача. Ако су сви (осим једног) применили најсавременије сигурносне технологије и методологије, цео систем ће бити потенцијално угрожен од само једног чиниоца. Пословица о томе да „ланац пуца тамо где је најслабији“ има своје пуно значење у области информационе безбедности. Како би оператор идентификовао кључне добављаче и који би ниво сертификације био потребан би се регулисало одговарајућим подзаконским актима. Предложена допуна није у супротности са НИС 2 регулативом, Члан 21 став 2д) којом се од оператора тражи да предузме активности на обезбеђењу одговарајућег нивоа сигурности свих учесника у ланцу снабдевања и који у оригиналу гласи: „supply chain security, including security-related aspects concerning the relationships between each entity and its direct suppliers or service providers“ Изражавамо нашу спремност да по потреби узмемо учешћа у даљим активностима на изради припадајућих подзаконских аката.